مقیاس سنجش اهمال کاری تحصیلی

برای انجام آزمون باید در سایت وارد شوید . 

برای ورود کلیک کنید 

دریافت نتیجه آزمون