سوده دوایی

سوده دوایی

عضو تیم هم‌آسای

رزومه

    ◎ دکتری روانشناسی
    ◎ عضو سازمان نظام روانشناسی
    ◎ دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشگاه خوارزمی
    ◎ روان درمانگر فردی نوجوان و جوان با رویکرد ACT و تسهیلگر رابطه دلبستگی با خانواده با رویکرد ABFT

رزرو وقت مشاوره

Loading...